Thiết bị

Marintek có trang thiết bị hùng hậu đạt chuẩn của Bộ Xây dựng Á tiêu chuẩn của phòng LAB